Teamindeling

Volgend seizoen komt er alweer aan

Ieder jaar staan we weer voor de uitdaging om de teamindelingen samen te stellen. De afgelopen weken zijn er diverse inventarisaties geweest waar spelers, trainers en teamouders een dialoog hebben wat een goede teamindeling is voor komend seizoen. De technische commissie begeleid deze discussie en komt tot een voorstel. Soms valt er wat te kiezen, maar meestal hebben we te maken met het aantal spelers die beschikbaar zijn. Ieder jaar doen diverse WHV-ers hun best dit in goede banen te laten verlopen en we hebben 15 stappen hoe we het proces doen uitgewerkt op bijgaande pagina. Nu we het vastgelegd hebben, hopen we het ook beter te kunnen evalueren en verbeteren. Mocht er iets onduidelijk zijn over het proces laat het dan zeker een van de bestuursleden weten (Gerlanda voor CMV, Stefan voor jeugd en Olaf voor senioren, Teus voor zaalindeling en Wicky voor opgave Nevobo).

 

Uitgangspunten voor de indeling van wedstrijdteams

 • De teamindeling is een belangrijk onderdeel om lekker te kunnen volleyballen. De uitdaging is om alle persoonlijke belangen zo goed mogelijk in te vullen. Om dat zuiver te kunnen doen, staan een aantal uitgangspunten centraal welke gebaseerd zijn op het continuïteitsbelang van de club.
 • Voor senioren teams wordt de teamindeling jaarlijks gedaan omdat in juni de teams opgegeven worden voor de competitie. De teamindeling omvat de trainingsgroepen, het niveau van de teams, welke spelers daarin spelen en welke spelers daarbij kunnen invallen, de trainer/coach en de zaalindeling voor trainingen en wedstrijden.

Rolverdeling bij het samenstellen van de teams en trainingsgroepen

 • De trainers en coaches zijn de experts op het gebied van spelniveau en groeipotentieel van volleyballers. Zij doen een voorstel voor teamindeling voor de groepen die zij trainen of coachen en adviseren het bestuur daarover. Trainers kunnen ook gevraagd worden mee te denken met indeling van andere groepen in verband met opbouw binnen de vereniging.
 • De Technische Commissie (TC) vertegenwoordigd door de technisch coördinatoren, zijn diegene die het bestuur en trainers/coaches adviseren met als doel het spelniveau en het spelplezier van WHV op een zo hoger plan te brengen.
 • De aanvoerders zijn de spreekbuis voor de (alle) leden van de teams. Zij hebben inzicht in de motivatie, verwachtingen en ideeën binnen het team t.a.v. teamindeling. Zij denken ook mee in een optimale manier van communiceren naar het team en individuele leden.
 • Teamouders worden om input gevraagd door trainers en TC en worden betrokken bij de communicatie van wijzigingen in de teams.
 • Het bestuur faciliteert en stimuleert het proces tot samenstellen van groepen en zorgt ervoor dat alle belangen van alle betrokkenen in voldoende mate meegenomen worden.

Uitgangspunten bestuur WHV bij het samenstellen van teams

 • Niet iedereen kan volledig gehoord en gekend worden bij het samenstellen van de teams. Ook niet iedereen kan in alle gevallen geheel tevreden gesteld worden. Iedereen mag wel zijn mening /idee erover geven.
 • In acht neming van NEVOBO-regels, o.a. laagste team tenminste 9 spelers, voorkom overschrijding van leeftijden, voor ieder team betekent dat er ook een scheidsrechter geleverd moet worden, maar bij het spelen van topklasse 2 scheidsrechters, etc.
 • Bij het indelen van de teams zoeken trainers en de technische commissie naar een balans in verschillende opzichten, zoals o.a. aantallen per positie, potentieel, ervaring, invalmogelijkheden tussen teams.
 • Heb aandacht voor de jeugd en breng jeugd op juiste moment in het juiste team. Vaak is A-jeugd toch al een moeilijke groep om te behouden vanwege vakantiebaantjes of studie.
 • Zorg ervoor dat het team het niveau aankan. Er is niets erger dan het gehele seizoen tegen de bierkaai te moeten vechten. Dit gaat ten koste van spelvreugde en geeft vaak ook problemen binnen het team.
 • Zorg voor homogene groepen waar leden zich happy in voelen.

Uitgangspunten bestuur WHV bij samenstellen van trainingsgroepen

 • Er moet rekening gehouden worden met de financiën van WHV. Gezien de zaalhuur zouden er tenminste 10 betalende seniorleden op een veld actief moeten zijn. Voor de senioren betekent dit dat er 2 teams met elkaar trainen.
 • Het maximale aantal leden dat getraind kan worden, hangt af van niveau van trainer en leden. Als stelregel willen we het maximum van 14 hanteren voor 1 trainer. Indien de groep intensief begeleid moet worden, bij jeugd of een team dat nog moet groeien, dan kan een tweede assistent trainer noodzakelijk zijn.
 • Bij het vaststellen van trainingsdata en tijdstippen wordt er primair rekening gehouden met beschikbare data en aansluitende inhuur. Er wordt rekening gehouden met afhankelijkheden met andere trainingen t.b.v. trainers en jeugd die dan een extra training kan ontvangen.

Uitgangspunten bestuur WHV qua communicatie

 • Er wordt op respectvolle wijze gesproken over de WHV-leden. De kern van wat gezegd wordt, moet ook bekend zijn bij diegene. Er wordt op dusdanige wijze gecommuniceerd over iemand dat diegene er als het ware bij zou kunnen zijn.
 • De communicatie voor jeugd m.b.t. teamindeling vind plaats met de kinderen en ook met de ouders.
 • TC en trainers bepalen welke leden voorafgaand welke informatie moeten krijgen. We leggen vast wie daarover met wie communiceert. Moeilijke boodschappen doen we met tenminste in aanwezigheid van bestuur of technische commissie, zodat belangen en afwegingen goed toegelicht kunnen worden.
 • De trainers informeren de teams en hun pupillen mondeling. Het bestuur van WHV informeert de leden officieel in welk team zij ingeschreven worden.
 • Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn omtrent de teamindeling dan stemt het betreffende bestuurslid en het TC-lid het met het lid af.
 • Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt de teamindeling gecommuniceerd naar alle leden, zodat iedereen weet hoe de teams eruit gaan zien.

Het proces

 • Voor senioren teams wordt de teamindeling jaarlijks gedaan omdat in juni de teams opgegeven worden voor de competitie. De teamindeling omvat het niveau van de teams, welke spelers daarin spelen en welke spelers daarbij kunnen invallen, de trainer/coach en de zaalindeling voor trainingen en wedstrijden.
 • Het proces wordt jaarlijks geëvalueerd door TC en bestuur om dit te verbeteren.
 • Voor jeugdteams wordt in november bepaalt of er wijzigingen voor het tweede gedeelte (medio januari-medio april) nodig zijn qua teamindeling en niveau waarop de teams ingeschreven zijn.

Kalender voor teamindeling 

1.     Inventariseren wensen en bepalen progressie
Trainers en TC ontwikkelen een visie gebaseerd op capaciteiten en wensen. De trainers en TC volgen de progressie van haar pupillen het gehele seizoen. Trainers gaan de dialoog aan wat de wensen en ambities van de pupillen zijn. Ouders kunnen hun beelden delen met de trainer, zodat de wensen goed meegenomen kunnen worden.
Januari
2.     Eerste ideeën worden gedeeld
De ideeën rondom de teamindeling worden tijdens een TC bijeenkomst met trainers besproken om zo een WHV breed beeld te hebben en af te wegen welke veranderingen nodig zijn. Resultaten in de competitie wordt ook meegenomen.
Februari
3.     Zoeken trainers en coaches
Trainers bepalen hun wensen als trainer voor het nieuwe seizoen.
Februari
4.     Verzamelen van individuele wensen
Trainers verzamelen de individuele wensen. Leden en ouders kunnen hun wensen kenbaar maken bij trainers en TC.
Begin maart
5.     Bepalen voorlopige teamindeling
TC maakt een voorlopige teamindeling op basis van en in overleg met de trainers. Deze indeling  wordt besproken zodat trainers en TC alle afwegingen en keuzes doorleven. Eventueel worden nog aanvoerders, (team) ouders betrokken in de afwegingen en keuzes.
Eind maart / begin april
6.     Communicatie voorlopige teamindeling
TC en trainers communiceren de voorlopige teamindeling naar de teams en individuele leden met de gemaakte afwegingen en keuzes.
Medio april
7.     Trainen in nieuwe trainingsgroepen
Direct na het einde van de competitie gaan alle  teams in de nieuwe trainingsgroepen trainen. Voor teams die P/D wedstrijden moeten spelen wordt gekeken wat die 2 weken de beste oplossing is om zich optimaal voor te bereiden voor de P/D wedstrijden.
Medio/Eind april
8.     Maken zaalrooster
De wedstrijdsecretaris stelt met de TC een zaalrooster voor de trainingen en de thuiswedstrijden.
Begin mei
9.     Vastleggen trainers en coaches
Op basis van het zaalrooster en wensen van trainers worden de trainers en coaches aan de teams toegewezen. Voor nieuwe trainers wordt een VOG aangevraagd.
Begin mei
10.   Vaststellen teamindeling
In mei wordt de teamindeling besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Medio mei
11.   Opgave teams bij de NEVOBO
De secretaris controleert de teamopgave en doet de voorlopige teamopgave.
Eind mei
12.   Officiële communicatie naar leden
De secretaris verstuurt de officiële uitnodiging voor het nieuwe seizoen naar alle leden.
Juni - juli
13.   Toewijzen spelers per team in NEVOBO-systeem
De secretaris controleert de teamindeling en vertaalt de speleropgave per team op basis van de NEVOBO regels. Gekoppeld aan de definitieve teamopgave worden in overleg met de scheidsrechterscoördinator ook scheidsrechters opgegeven als scheidsrechter of als scheidsrechter in opleiding.
Juli
14.   Team deelt verwachtingen en maakt teamafspraken
De teams bespreken de verwachtingen voor het seizoen, verdelen de teamtaken en maken teamafspraken om trainingen en wedstrijden goed met elkaar te organiseren.
Augustus / begin september
15.   Team evalueert de verwachtingen en teamafspraken
De teams evalueren in welke mate de verwachtingen gerealiseerd worden, de teamtaken en teamafspraken.
December / Januari en zo vaak als nodig